پيام مدير عامل:

خداوند را شاكر و سپاسگزارم كه فرد فرد اعضاي خانواده كربنات سديم سمنان با دركي روشن از مسير حركت تحولي شركت به سوي مقصدي در بالاترين سطح تعالي در حركتند. این روند تحولي، ماحصل تعهدات و پايبندي هاي ما نسبت به ارزش هاي متعالي و در راستاي مسئوليت اجتماعي ماست. كاركنان شايسته و مسئوليت پذير مهم ترين و ارزشمندترين سرمايه كربنات سديم تلقي مي شوند و موفقيت شركت ما در گرو رضايت مشتريان است.

با تكيه بر همين ارزش هاست كه صبور، سنگين، با اعتماد به نفس بالا و در عين حال قدرتمندانه، به سمت محقق نمودن چشم انداز جهاني ترسيم شده در سطح جهان در حركت مي باشيم. كار مداوم در عرصه صنعت به ما آموخته است كه همواره در اوج آمادگي، حرف تازه اي داشته باشيم كه بدون فرصت سوزي، در تعاملي پويا با محيط عملياتي نماييم و با درك عميق از دغدغه هاي مشتريان خود حامل بهترين راه حل عملي براي آنان باشيم.

                                                                                                                 مرتضي اسلامي