تحقيق و توسعه:

تحقيق و توسعه اولين مرحله نوآوري در توليد محصول و خدمات با كيفيت است.

اهداف مهم تحقيق و توسعه شركت كربنات سديم سمنان عبارتند از: كاهش هزينه هاي توليد، كاهش ضايعات، كاهش مصرف انرژي، ارتقا و سطح كيفيت محصول و سطح علمي كاركنان مي باشد و پروژه هايي كه تاكنون در اين شركت اجرا شده در همين راستا بوده است.

شركت كربنات سديم سمنان (سرخه) جزء معدود شركت هاي در بخش خصوصي كشور است كه اقدام به تاًسيس بخش تحقيق و توسعه كرده است و موفق به دريافت گواهي و پروانه تحقيق و توسعه از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان شده است.