آزمايشگاه:

شركت كربنات سديم سمنان (سرخه) به منظور حصول اطمينان از مطابقت مشخصات فني و كيفي محصولات خود با الزامات تعيين شده در استانداردهاي ملي و بين المللي، آزمايشگاه خود را به تجهيزات كنترل آناليز شيميايي مجهز كرده است و با استفاده از تجربيات كادر مجرب و متخصص كليه تست هاي مربوط به فرآيند مواد اوليه و توليد محصول، در آزمايشگاه بصورت مستمر انجام مي دهد.