جستجو کردن

مدیران شرکت کربنات سدیم سمنان

مرتضی اسلامی

مرتضی اسلامی

مدیرعامل

محمود محبوبیان

محمود محبوبیان

رئیس هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره
احد محبوبیان

احد محبوبیان

Ayoub Mahbobian

ایوب محبوبیان

یعقوب محبوبیان

یعقوب محبوبیان

علی محبوبیان

علی محبوبیان