بازدید استاندار از کارخانه

بازدید جناب آقای مهندس هاشمی استاندار محترم استان سمنان از شرکت کربنات سدیم سمنان استاندار محترم استان سمنان به اتفاق هیئت همراه در روز دوشنبه مورخ 24 آبان ماه 1400 از واحد های شرکت کربنات سدیم سمنان بازدید و مدیریت Read More …